Coaching

COACHING

 

Coaching är konsten att underlätta för någon att frigöra sin egen potential för att maximera egna prestationer och uppnå ett beteende som personen önskar. Coachen har ansvar för att utforska och arbeta med det personen som coachen arbetar med (utövaren) vill uppnå. Coachen har också ansvar för att uppmuntra utövaren till egen utforskning och egna upptäckter, att ta fram utövarens egna lösningar och strategier och att hålla utövaren ansvarig för sin egen utveckling.

I de två varianter av coaching som Mindgear erbjuder har coachen samma ansvar och förhållningssätt. Det som skiljer är utgångspunkten för coachingen. I det ena fallet är det främst utövarens behov av att finna nya vägar i sin karriär – Livs och karriärcoaching – medan utgångspunkten för den andra varianten är ett behov av att finna vägar framåt i hela livssituationen eller att utnyttja sina resurser bättre i arbetet och i livet i övrigt - Coaching.


Livs- och karriärcoaching


Livs- och karriärcoachning är ett verktyg för den som söker stöd för att utvecklas och finna riktning i framför allt arbetslivet.


Det handlar om att individen vill få guidning i att finna nya vägar i sin karriär. Orsaken kan vara förändringar i organisationen eller andra händelser som skapar nya förutsättningar i arbetslivet men den kan också helt enkelt vara en önskan om att få en tydligare uppfattning om sina möjligheter. Vi tittar alltid på helheten, både jobb och privatliv. Hur ser det ut idag och hur vill jag att det ska se ut?


Livs- och karriärcoaching handlar oftast inte om att klättra i karriären utan mer om att hitta sin plats i arbetslivet eller i företaget/organisationen, hitta balansen, finna arbetsglädje och motivation. Livs- och karriärcoaching ökar individens självinsikt, självförtroende och självkänsla. Syftet är därför många gånger att försöka behålla kompetent personal, vilket är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv (kräver resurser att rekrytera och utbilda ny personal mm). Livs- och karriärcoachning är dessutom ett bra komplement till de ordinarie utvecklingssamtalen.


Metoden bygger på individuella coachande samtal som utgår från resultatet av en personlighetskartläggning – t.ex. Extended DISC eller MBTI. Vi gör tillsammans med individen en analys av nuläget med fokus på bland annat styrkor, kompetens, intressen, värderingar och motivation samt en inventering av vilka möjligheter som finns. Tydliga mål tas fram och en handlingsplan skapas.
Coaching


Coachning innefattar processer som syftar till att frigöra och utveckla människors potential, att få dem att bli bättre rustad att upptäcka och utnyttja sina inneboende resurser såväl i yrkeslivet som i det övriga livet. Mindgears coacher motiverar människor att lära, utvecklas och gå i den riktning de vill gå. Coachingen utgår med fördel från resultatet av en personlighetskartläggning. Vi använder till exempel Hjulet, Extended DISC eller SDI. Instrumenten ger coachen och utövaren en bra plattform för kommande samtal.


Inledningsvis är coachens uppgift att skapa en förtroendefull relation med utövaren. Därefter kan proceduren beskrivas med den så kallade GROW-modellen. Med coachens hjälp definierar utövaren vilka mål som skall uppnås, nuläget utforskas, alternativa handlingsstrategier identifieras och en tidsplan skapas. Coachens får med sina verktyg utövaren att finna den motivation och disciplin som krävs för att målen skall nås.


Coachen använder väl beprövade verktyg och effektiva frågor som skall hjälpa den coachade (utövaren) att, utifrån sin egen situation och sin egna kunskap komma fram till mål som hen vill uppnå. Utövaren får stöd i att finna vägar som leder till målet där utövaren är den som tar ansvar för sin egen utveckling. Coachingen innefattar inspirerande, utvecklande och konfidentiella samtal mellan coach och utövaren samt hemuppgifter som leder den coachade till lärande genom handling, nya perspektiv och beteenden.

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019