VÅRA TJÄNSTER & UTBILDNINGAR

 VÅRA TJÄNSTER & UTBILDNINGARVåra produktområden är framtagna utifrån de utbildningar och den expertkunskap vi tillsammans förfogar över inom områdena Personalutveckling, Personalsäkerhet och Arbetsmiljö.

Vi arbetar nära dig som kund och tillsammans fastställer vi de behov som ditt företag har. Utifrån såväl bred som välgrundad erfarenhet, ett flertal olika verktyg och perspektiv analyserar vi och planerar åtgärder och lösningar på kort och på lång sikt. Våra tjänster/produkter ska ständigt förbättras. Därför lägger vi stor vikt vid analys och utvärdering av alla utbildningar och stödinsatser. Utvärderingen och resultatet presenteras för dig som kund i form av en rapport. Efter utbildningar kan du förvänta dig en kursrapport som inkluderar deltagarnas synpunkter, lärarnas bedömning och en analys av genomförandet. En bedömning görs av hur väl de olika aktiviteterna bidragit till att syften och mål med utbildningen har uppnåtts. Då stödinsatser skett delar vi vår aktivitetsrapport med dig som kund. Rapporten redovisar planerings- genomförande- och avslutningsfaserna samt en bedömning i vilken mån målen för insatsen uppnåtts.


Mindgears utbildningar sker där så är lämpligt genom så kallad blended learning – en kombination av olika lärmiljöer. Dessa kan innefatta allt från interaktiva datorbaserade utbildningsprogram, undersökande uppgifter, webbutbildning till teoretiska såväl som praktiska lärarledda aktiviteter och uppgifter att utföra efter en lärarledd utbildningsaktivitet.


Vi är beredda att med våra experter ge stöd till din organisation vid t.ex. krissituationer, interna- eller externa konflikter, då händelser behöver utredas och du som kund saknar egna resurser att hantera situationen. Vi erbjuder dig som kund följande utbildningar och tjänster.


LEDAR- OCH MEDARBETARUTVECKLING


Ibland uppstår det i organisationer ett behov av att se över och förbättra personalens förmåga att samarbeta och kommunicera, stärka enskilda individer eller utveckla ledaregenskaperna hos organisationens chefer.

 

Coaching är en kommunikationsform som främjar handling och inlärning. Den involverar processer för att frigöra och utveckla människors potential så att de blir bättre rustade att utnyttja sina egna resurser i arbetet och i livet i övrigt.

Läs mer

Konflikter förekommer i alla situationer i livet. Att ha förmågan att hantera konflikter och få ut något konstruktivt ur dem eller att undvika att de eskalerar är därför något som gör livet lättare och som gör arbetet effektivare.

Läs mer

Effektivt samarbete i arbetsgruppen skapas inte bara av ledaren. För att stödja det utveckande ledarskapet behöver medarbetarna utveckla förmåga i att arbeta i grupp.

Läs mer

Detta är en utbildning som ökar medvetenheten om hur medarbetare och ledare påverkar varandra. Genom upplevelser skapas förståelse för hur bättre samarbete leder till ökad produktivitet och behovet av ledarskap synliggörs.

Läs mer

Effektivitet och utveckling i arbetsgruppen gynnas av ett humant, stödjande och utvecklande ledarskap. Såväl chef som medarbetare får möjlighet att känna mer arbetstillfredsställelse. 

Läs mer

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig från det direkta ledarskapet genom bl.a. det fysiska avståndet till medarbetarna och att genom att det mer handlar om att tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut. 

Läs mer

Ett respektfullt samtal som innefattar klarlägganden och krav med personer som trakasserar eller hotar personalen för att motivera denne att upphöra med sitt beteende är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en bättre arbetsmiljö.

Läs mer

 

Organisationer som genom sina beslut kan påverka individers situation negativt behöver verktyg för att förebygga och hantera konflikter och hot och våldssituationer som den situationen kan medföra.

Läs mer

 

PERSONLIGHETS-


KARTLÄGGNING


Vid rekrytering, coaching eller utbildnings-insatser kan en personlighetskartläggning med hjälp av validitets- och reliabilitets-testade tester ge värdefull information för urval och utgöra en bra utgångspunkt för utveckling av deltagare. 

HUMAN ELEMENT

Information kommer snart. 

GRUPP- OCH

LEDARUTVECKLING

Information kommer snart.

PERSONALSÄKERHET


Personalsäkerhet är ett viktigt område för såväl företag, myndigheter som organisationer. Spända eller till och med hotfulla situationer som är svåra att kontrollera och hantera kan uppstå var som helst. Ibland kan situationen utvecklas så att de interna resurserna inte räcker till. Då finns det hjälp att få, både i förebyggande syfte eller för att styra upp en redan pågående konflikt. Inom detta område erbjuder vi:

 

Utbildning i psykologisk första hjälp inriktad på utsedda resurspersoner, samt support till företag i form av krisstödjare.

Läs mer

 

 

STÖD VID


UTLANDSTJÄNSTGÖRING


Stöd erbjuds i hela processen med att skicka medarbetare på utlandsuppdrag i såväl stabila områden som konflikthärdar. En förberedande utbildning stärker personalens motståndskraft och ger verktyg att hantera säkerhet och psykiska ansträngningar. Vi bistår med socialt stöd under tjänstgörings-perioden och med ett hemkomstprogram som underlättar omställningen till tillvaron i hemlandet.

 

KRISKUNSKAP


En allmän utbildning som vänder sig till hela organisationen för att medvetenheten om kriser och hur vi kan reagera i en belastande situation.ARBETSMILJÖ & PERSONALSTÖD


Akuta situationer kan uppstå i en organisations arbetsmiljö, som är så svåra att hantera att man behöver hjälp. Denna hjälp kan bestå i att hitta en lösning på problemet. Den kan också vara ett stöd för att på ett smidigt sätt hantera dess konsekvenser. Hjälpen kan även vara att stötta en organisation som strävar efter att arbeta förebyggande och skapa god beredskap för krishändelser.

KRISHANTERING


Information kommer snart. 

 

 

KRISSTÖDSSUPPORT


Information kommer snart. 

 

 

KRISHANTERINGSSUPPORT

Information kommer snart. 

MINDGEAR SUPPORT AND SOLUTIONS AB

ADRESS

 

Kapellgatan 10B

302 34 HALMSTAD

KONTAKTA OSS

 

Tel: 070-590 54 27      kontakt@mindgear.se

 

ORG.NR

 

556961-3218

 

Copyright © Mindgear Support & Solutions AB 2019