Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger, till förmån för såväl organisationen som personalen, anställd och inhyrd personal möjlighet att snabbt, enkelt och säkert larma om lagbrott och allvarliga oegentligheter som sker i företaget varefter utredning sker av erfarna utredare.
Visselblåsare fyller en viktig roll i samhället eftersom de i regel har tillgång till information om en organisation som inte är tillgänglig för utomstående. De utgör därför nyckelpersoner för att upptäcka och åtgärda oegentligheter.
Visselblåsningens effektivitet som larmfunktion är avhängig av om visselblåsaren vågar rapportera sina misstankar utan repressalier och att hen tror att anmälan tas på allvar.
Mindgears visselblåsartjänst är utformad för att arbetsgivare skall ha möjlighet att motsvara de krav som ställs i Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Tjänsten är i linje med övriga relaterade nationella lagar och motsvarar också de krav som ställs i EU:s regler gällande skydd av visselblåsare.

Visselblåsartjänstens syfte och målgrupp
Visselblåsartjänsten syfte är att ta emot anmälningar från ett företags arbetstagare (som arbetstagare räknas även den som utför arbete som inhyrd av företaget) gällande allvarliga missförhållanden i företaget. Som allvarliga missförhållanden räknas brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. För att anmälan skall räknas som anmälan som avses i den aktuella lagen, och anmälaren därmed får det skydd som lagen stipulerar, krävs att anmälaren framför konkreta misstankar om sådana allvarliga missförhållanden.
Gällande ärenden som gäller förhållanden som inte fyller visselblåsartjänstens syfte rekommenderas att anmälan sker via andra kanaler inom företaget.
Opartisk hantering
Genom visselblåsarsystemet hanteras anmälningar externt och av en oberoende part vilket garanterar objektivitet och opartisk utredning av ärendet. Detta ger ett ökat förtroende för kunden hos kunder, leverantörer, samverkanspartners och hos allmänheten.
Med säker och korrekt hantering av ärenden ges den som anmäler lagbrott eller allvarliga oegentligheter i organisationen en enkel och trygg möjlighet att göra det med bibehållen anonymitet. Anmälaren får i samband med anmälan ett för den individen specifikt användarnamn.

Anmälan och säkerhet
Anmälan kan göras från dator, surfplatta eller smartphone. Genom att all kommunikation sker via en krypterad överföringskanal (Hypertext Transfer Protocol Secure) kan uppgifter lämnas med högsta sekretess som hindrar åtkomst för obehöriga. Data är skyddad från manipulation och avlyssning. Visselblåsarens uppgifter skyddas efter anmälan i enlighet med de krav som ställs i Offentlighets och sekretesslagen samt i GDPR (General Data Protection Regulation). Via den krypterade kanalen kan också en klarläggande kommunikation ske mellan uppgiftslämnaren och utredaren av ärendet. I den kommunikationen skyddas anmälarens anonymitet av anmälarkoden. Utredning Efter att anmälan gjorts och uppgifterna bekräftats vara relevanta i ett visselblåsarärende, utför erfarna och välutbildade utredare utredningsarbetet enligt särskilda rutiner medan uppgifterna hanteras i säkra ärendehanteringssystem.