Personlighetskartläggningar kan användas som ett verktyg för sig för att skapa bättre självinsikt och förståelse för sitt sätt att kommunicera och förhålla sig till andra människor och olika situationer. Kartläggningar kan också användas som en del i en utbildningsinsats där resultatet blir en utgångspunkt för vidare utveckling. Här är de verktyg vi använder oss av:

MBTI och JTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) och Jungian Type Index (JTI) är båda verktyg för att förstå personlighetsskillnader. De bygger på psykiatrikern Carl Jungs teorier om psykologiska personlighetstyper. Efter ifyllande av frågeformulär får man fram en personlighetsprofil.

Verktygen används bland annat för:

– Självinsikt och personlig utveckling

– Bättre förståelse för andra

– Bättre kommunikation och konfliktlösning

– Sammansättning av arbetsgrupper

– Karriärutveckling

– Effektivare ledarskap

ProfileXT

Med ProfileXT mäts den ”totala” personen där bland annat inlärning, tankesätt, beteenden och yrkesintressen ingår.

Verktyget används med fördel:

– För jobbmatchning vid rekrytering och bemanning

– Vid Introduktion av nya medarbetare

– Som inledning till coaching

I ProfileXT-familjen ingår även:

Profiles Sales Assessment som mäter hur väl en persons säljspråk och kritiska säljbeteenden passar ett specifikt säljobb. Med användande av verktyget kan säljbeteenden optimeras.

Profiles Customer Service Perspective som är ett enklare test med fokus på servicebeteenden och serviceattityd som även ger möjlighet till en jämförelse internt och mot andra organisationer.

Profiles Mangerial Fit matchar ledare och medarbetare och ger indikationer på vilka risker och möjligheter som finns i samarbetet.

Extended DISC

Extended DISC är ett system som ger möjlighet att designa rapporter och utveckla verktyg för att mäta många aspekter av mänskligt beteende och skräddarsy informationen i det format som fungerar bra för alla olika intressegrupper. Extended DISC erbjuder över 800 beteendekompetenser kopplade till olika roller, nivåer och branscher. Dessa kan användas och kombineras för att utveckla olika områden i organisationen, till exempel medarbetar- och ledarpolicy, kommunikation och som en del i värderingsarbetet.

Extended DISC kan användas bland annat:

– för DISC-analyser

– Som gapanalyser (öppen360°)

– Vid medarbetar- och kundundersökningar

– För ledarutveckling

– Som rekryteringsstöd

– För att skapa teamrapporter

– Som hjälpmedel vid konflikthanteringsinsatser

CheckPoint360˚

Med CheckPoint360˚ ges möjlighet att få en bild av testpersonens talanger, utvecklingsområden och kritiska ledarfärdigheter och karisma. Detta genom att samla in uppfattningar om personen från medarbetare på såväl under-, över och sidoordnade positioner.

Med verktyget kan även en analys av organisationens ledarkompetenser göras.

CheckPoint180˚

Sales CheckPoint180˚ ger en rapport med liknande struktur som rapporter i CheckPoint360˚ ledarskap. Detta instrument utgår dock istället från kritiska säljfärdigheter och ger en bild av hur säljare och säljchef/er ser på personen.

Hjuletmetoden

Hjuletmetoden är en metod som kartlägger en persons coping- / anpassningsstil. Via ett speciellt utformat frågeformulär ges värden för de tre helt nödvändiga delarna i copingprocessen; struktur, engagemang och påverkan.

Metoden används vid urval, ledarutveckling, coaching samt vid grupp- och organisationsanalyser.

DMT Defense Mechanism Test

DMT är ett test som utvecklats av forskare vid Universitetet i Lund för att kartlägga psykologiska försvarsmekanismer hos en person. Innan vi är medvetna om vad vi har sett, träder försvaret in och filtrerar bort den information som vi inte är beredda att ta in. Beroende på hur vi hanterat trauman i våra liv visar DMT hur vår realitetsanpassning fungerar när vi utsätts för hot. DMT användes offa vid urval av

speciellt utsatta yrkeskategorier, exempelvis piloter, men även vid kvalificerade chefsurval.

Vill du veta mer om våra olika verktyg för personlighetskartläggningar?