Våra produktområden är framtagna utifrån de utbildningar och den expertkunskap vi tillsammans förfogar över inom områdena Personalutveckling, Personalsäkerhet och Arbetsmiljö.

Vi arbetar nära dig som kund och tillsammans fastställer vi de behov som ditt företag har. Utifrån såväl bred som välgrundad erfarenhet, ett flertal olika verktyg och perspektiv analyserar vi och planerar åtgärder och lösningar på kort och på lång sikt. Våra tjänster/produkter ska ständigt förbättras. Därför lägger vi stor vikt vid analys och utvärdering av alla utbildningar och stödinsatser. Utvärderingen och resultatet presenteras för dig som kund i form av en rapport. Efter utbildningar kan du förvänta dig en kursrapport som inkluderar deltagarnas synpunkter, lärarnas bedömning och en analys av genomförandet. En bedömning görs av hur väl de olika aktiviteterna bidragit till att syften och mål med utbildningen har uppnåtts. Då stödinsatser skett delar vi vår aktivitetsrapport med dig som kund. Rapporten redovisar planerings- genomförande- och avslutningsfaserna samt en bedömning i vilken mån målen för insatsen uppnåtts.

Mindgears utbildningar sker där så är lämpligt genom så kallad blended learning – en kombination av olika lärmiljöer. Dessa kan innefatta allt från interaktiva datorbaserade utbildningsprogram, undersökande uppgifter, webbutbildning till teoretiska såväl som praktiska lärarledda aktiviteter och uppgifter att utföra efter en lärarledd utbildningsaktivitet.

Vi är beredda att med våra experter ge stöd till din organisation vid t.ex. krissituationer, interna- eller externa konflikter, då händelser behöver utredas och du som kund saknar egna resurser att hantera situationen. Vi erbjuder dig som kund följande utbildningar och tjänster.